menu 贺大礼(乱丶心)的博客
标签 GIT 下的文章
文件加入了 .gitignore,但还是被 git 跟踪了我的文件已经被添加到 .gitignore 中,但仍然被 Git 跟踪原因 ...
2020-12-04|0 条评论
设置你的名字和邮件地址:$ git config --global user.name "John Doe" $ ...